Mega-Event Cache Slunce - na?e nejbli??í hv?zda

ACHTUNG
+++ Achtung +++ Event findet nicht im Umkreis von Ffm statt.03.09.2022 — 12:00 Uhr

cas100geo GC9G9H2
N 49° 45.105 E ° 36.171


?esky - Slunce - na?e nejbli??í hv?zda


Kdy: 3.9.2022  12-17 hod

Kde: Hv?zdárna Rokycany

Registrace: 99,- K?, jen zalogování zdarma

Na?ím cílem je uspo?ádat astronomický MEGA event v Západních ?echách a zárove? p?ipomenout d?le?itost Slunce - na?í nejbli??í hv?zdy.

Event navazuje na p?edchozí MegaEvent Vesmírná ke? v zá?í 2017 v Ond?ejov?, MegaEvent Praga Astronomica v srpnu 2019 v Praze a MegaEvent Hv?zdný Tábor v zá?í 2021.

Registrací získáte:

Na co se dále m??ete t??it?


WEB MEGA eventu


Slunce

Slunce vzniklo asi p?ed 4,6 miliardami let a bude svítit je?t? dal?ích 7 miliard let. Stejn? jako v?echny hv?zdy hlavní posloupnosti, i Slunce zá?í díky termonukleárním reakcím v jád?e. Povrch se neustále m?ní, vznikají a zanikají slune?ní skvrny, protuberance, erupce a dal?í slune?ní útvary. Slunce ovliv?uje ostatní t?lesa Slune?ní soustavy nejen gravita?n?, ale i zá?ením v ?irokém spektru vlnových délek, magnetickým polem a slune?ním v?tremSlune?ní vítr ? proud nabitých ?ástic ze Slunce, které zaplavují celou Slune?ní soustavu. 
Slunce je hv?zdou pr?m?rné velikosti a ani jeho poloha v na?í Galaxii není nijak výjime?ná. Le?í asi v 1/3 pr?m?ru disku Galaxie (p?ibli?n? 30 000 sv?telných rok? od jejího st?edu). Energie vyza?ovaná Sluncem vzniká p?i termonukleárních reakcích v jeho jádru. Ka?dou sekundu se p?ibli?n? 700 milion? tun vodíku p?em?ní na 696 milion? tun helia a zbylé 4 miliony tun hmotnosti se p?em?ní na energii (96 % elektromagnetické zá?ení, 4 % odná?ejí elektronová neutrina).


 

English - The sun - our nearest star


When: 03/09/2022

Where: The Observatory Rokycany

Registration fee: 99 CZK, isn't needed if you only want to log

Our goal is to organize the astronomical MEGA event in the West-bohemian region and Sun-stars.

What comes with the registration?

What can you look forward to?


WEBsite from MEGA event


The SUN

The sun formed about 4.6 billion years ago and will shine for another 7 billion years. Like all stars in the main sequence, the Sun shines due to thermonuclear reactions in the nucleus. The surface is constantly changing, sunspots, protuberances, eruptions and other solar formations are forming and disappearing. The sun affects other bodies in the solar system not only by gravity, but also by radiation in a wide range of wavelengths, magnetic field and solar wind. Solar wind - a stream of charged particles from the Sun that flood the entire solar system.
The sun is an average-sized star, and its location in our galaxy is by no means exceptional. It lies about 1/3 of the diameter of the Galaxy's disk (about 30,000 light-years from its center). The energy emitted by the Sun is created during thermonuclear reactions in its core. Every second, approximately 700 million tons of hydrogen are converted to 696 million tons of helium, and the remaining 4 million tons of mass are converted to energy (96% electromagnetic radiation, 4% carried away by electron neutrinos).